REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Laboratorium Kosmetyków Naturalnych IDEEPHARM Sp. z o.o.

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną zawierający umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu Internetowego Instytutu Dermokosmetyków IDEEPHARM Sp. z o.o.

4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.ideepharm.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy ;

7. Sprzedawca – oznacza spółkę Instytut Dermokosmetyków IDEEPHARM Sp. z o.o. ,  wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy , Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000502011 , nNIP: 6793098912, REGON: 123065168.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.ideepharm.pl.

2.2. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.sklep.ideepharm.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę.

Dane adresowe / kontaktowe Sprzedawcy:

Instytut Dermokosmetyków IDEEPHARM Sp. z o.o.

ul. Jugowicka 10c, 30-443 Kraków

NIP: 6793098912

Tel.  724 440 028

2.3.  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

b) zasady i tryb zawierania z Konsumentem umowy na odległość;

c) zasady i tryb wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

2.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji MSIE 8.x lub nowszej,

b) Firefox w wersji 7.x lub nowszej,

c) Chrome 15.x,

c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

2.5. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.ideepharm.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży.

2.8. Informacja o cenie podawana na stronie www.sklep.ideepharm.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów rezerwacji lub Zamówienia, do końca realizacji rezerwacji lub Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.

2.9 Zasady ochrony danych osobowych Klientów Sklepu internetowego www.sklep.ideepharm.pl zawarte są w dokumencie Polityka prywatności.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Klient może korzystać ze Sklepu internetowego dokonując rejestracji lub bez dokonywania rejestracji.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

3.8. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Sprzedawca ma prawo odmówić rejestracji Klienta bez wskazywania przyczyny.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.ideepharm.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli w przedmiocie złożenia Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia z Klientem umowy sprzedaży Towarów na rzecz Klienta. 

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną: Potwierdzenie złożenia zamówienia nr xx, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Wiadomość ta stanowi oświadczenia woli Sprzedawcy w przedmiocie przyjęcia złożonej przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży na rzecz Klienta przez Sprzedawcę Towarów określonych w Zamówieniu.

4.8. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

4.10. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Sprzedawca po zawarciu umowy sprzedaży ma prawo od niej odstąpić w terminie do chwili wysyłki lub wydania Towarów Klientowi, bez wskazywania uzasadnienia. Oświadczenie woli Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy wysyłane jest Klientowi za pośrednictwem poczty e-mail.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i wymienionych krajów poniżej w tabelce. Odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

Niemcy

DE

Austria

AT

Belgia

BE

Kanada

CA

Hiszpania

ES

Finlandia

FI

Francja

FR

Grecja

GR

Włochy

IT

Luksemburg

LU

Holandia

NL

Polska

PL

Portugalia

PT

Czechy

CZ

Wielka Brytania

GB

Szwecja

SE

Dania

DK

USA

US

Norwegia

NO

Irlandia

IE

Izrael

IL

Rumunia

RO

Slowacja

SK

Andora

AD

Chorwacja

HR

Łotwa

LV

Litwa

LT

Węgry

HU

Rosja

RU

Słowenia

SI

Ukraina

UA

Bosnia i Herzegovina

BA

Bułgaria

BG

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich lub operatorów pocztowych (zwanych dalej Dostawcami) z którymi współpracuje Sprzedawca, wybranymi przez Klienta podczas składania zamówienia. W przypadku umożliwienia Klientowi odbioru osobistego Towarów poprzez wskazanie takiej opcji do wyboru podczas składania Zamówienia, Towar zostanie wydany Klientowi po otrzymaniu ceny sprzedaży przez Sprzedawcę oraz po przedstawieniu przez Klienta numeru Zamówienia oraz nazwiska lub nazwy Klienta. Sprzedawca ma prawo zweryfikować tożsamość osób odbierających Towar.

 

5.3. Koszty dostawy pokrywa Klient w kwocie podanej w trakcie składania Zamówienia przez Klienta.

 

5.4. Towary przekazywane są dostawcy, nie później niż do 3 dni roboczych po otrzymaniu zapłaty ceny sprzedaży (w przypadku płatności z góry) albo po potwierdzeniu przez Sprzedawcę złożonej oferty zakupu Towarów (w przypadku płatności za pobraniem).

 

5.5. W chwili odbioru produktów od Dostawcy Klient zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób zwyczajowo przyjęty dla danego rodzaju przesyłek i niezwłocznie zgłosić Dostawcy widoczne uszkodzenia opakowania przesyłki spisując protokół reklamacyjny lub uzyskując inne potwierdzenie zgłoszenia reklamacji związanej z dostawą (np. poprzez wysłanie stosownego zgłoszenia w urządzeniu paczkomat).

5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu albo faktury.

 

VI. Opłaty celne, akcyzowe i podatki poza granice państw Unii Europejskiej

6.1. Towar zakupiony w Sklepie przesyłany poza granicę państw Unii Europejskiej może podlegać dodatkowym opłatom celnym, akcyzowym i podatkom w kraju przeznaczenia. Ceny Towarów i koszty dostawy nie zawierają powyższych opłat i podatków, których pokrycie spoczywa na Kliencie, a wysokość zależy od wewnętrznych przepisów kraju przeznaczenia. Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat tych opłat i podatków prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem celnym w kraju odbiorcy przesyłki.

6.2. Wysokość powyższych opłat i podatków zależy od rzeczywistej wartości Towarów (bez rabatu), rzeczywistej wartości transportu przesyłki (bez rabatu) oraz kosztu ubezpieczenia przesyłki.

 

VII. Ceny i metody płatności

7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki),

7.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego

BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: 08 1600 1462 1849 5532 9000 0001

Nr konta dla wpłat w walucie euro: PL 08 1600 1462 1849 5532 9000 0001

b) płatnością w systemie Przelewy24

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

d) wnosząc opłatę za pobraniem u Dostawcy

 

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

8.1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni  bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. 

W przypadku sprzedaży jednego Towaru termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia kiedy Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

 

W przypadku zakupu Towarów, które są dostarczane partiami lub w częściach termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia kiedy Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub rzeczy.

W przypadku umowy podlegającej regularnemu dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazany przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

Celem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Klient musi poinformować Sprzedawcę ( podając imię, nazwisko, pełny adres pocztowy, oraz o ile są dostępne,  numery telefonu, faksu i adres e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia ( np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną ). Klient może skorzystać z gotowego wzoru formularza o odstąpieniu od umowy sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy sprzedaży przed upływem terminu odstąpienia od umowy sprzedaży. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany poniżej:

Instytut Dermokosmetyków IDEEPHARM Sp. z o.o.

ul. Jugowicka 10c, 30-443 Kraków

Tel.  724 440 028

lub adres poczty elektronicznej: [email protected]

Wzór oświadczenia

 WZÓR OŚWIADCZENIA MOŻNA POBRAĆ TUTAJ.

8.2. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Klient powinien dostarczyć zwracany Towar na adres wskazany w pkt. 8.1.

8.3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca ponosi koszty zwrotu rzeczy, niemniej Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, klient będzie zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w wysokości 15 PLN.

Jeżeli nie można będzie rozsądnie oceniając wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy, Klient zobowiązany będzie ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 120 PLN. Klient powinien otrzymać zwrot swojej płatności (obejmującej uiszczoną przez Klienta cenę sprzedaży oraz koszty przesyłki Towaru od Sprzedawcy do Klienta w równowartości najtańszej możliwej do wyboru przez Klienta w Sklepie internetowym metody dostawy w chwili składania Zamówienia przez Klienta) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwracanego Towaru. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie.

8.4. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta jest wyłączone w przypadku:

- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- umowy zawartej na aukcji publicznej;

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

9.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za wady Towarów zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

 

9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych mu powszechnie obowiązującymi przepisami lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres www.sklep.ideepharm.pl. Sprzedawca  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych oraz poinformowanie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

10.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Instytut Dermokosmetyków IDEEPHARM Sp. z o.o. ul. Jugowicka 10c, 30-443 Kraków, mailowo pod adres www.sklep.ideepharm.pl

 

10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10.5.   Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

10.6. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz roszczeń, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Sprzedawcę:

a) wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Krakowie (http://www.krakow.wiih.gov.pl),

b) wniosek o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,

c) uprawnienie do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE. Link do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr. 

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem  zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku sporów z pozostałymi Klientami sądem właściwym dla rozstrzygania takich sporów będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

11.2 W przypadków umów sprzedaży zawartych z Klientami niebędącymi Konsumentami wyłącza się stosowanie przepisów prawa polskiego o rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. 

 

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 

11.4. Niniejszy Regulamin nie ogranicza jakichkolwiek praw Klientów będących Konsumentami gwarantowanych Konsumentom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

11.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn takich w szczególności jak zmiany przepisów prawa, wydania aktów administracyjnych nakazujących Sprzedawcy określone w nich postępowanie, wydanie przez sąd orzeczenia nakazującego Sprzedawcy określone w nim postępowanie, zmiany warunków technicznych świadczonych usług, zmiany spowodowane postępem technologicznym, zmian organizacyjnych po stronie Sprzedawcy, zmian w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej Sprzedawcy.  

11.6. W przypadku zmiany Regulaminu, Sprzedawca poinformuje Klienta o tej zmianie za pomocą poczty elektronicznej. Zmieniony Regulamin obowiązuje po upływie czternastu dni od dnia poinformowania Klienta, o ile Klient w tym okresie nie złoży oświadczenia o braku zgody na dokonanie zmiany Regulaminu. W przypadku złożenia takiego oświadczenia rejestracja Klienta zostanie usunięta. Zmiana Regulaminu pozostaje bez wpływu na realizację dotychczas złożonych Zamówień przed upływem powyższego okresu, które realizowane będą zgodnie z dotychczas obowiązującym Regulaminem.

 

11.7. Wszelkie treści prezentowane w Sklepie internetowym, w szczególności opisy Towarów oraz ich zdjęcia objęte są ochroną prawnoautorską. Jakiekolwiek dalsze wykorzystywanie tych treści wymaga zgody Sprzedawcy.